Logged in as Guest | Group "Guest"
THPS-Modding
Thursday, 25.07.2024, 11:16 PM (Hosted by uCoz)
[ New messages · Members · Search · Subscriptions ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Parkour Mod 5.0
XanaxDate: Monday, 08.05.2017, 11:39 PM | Message # 1
Mastered in modding
Group: Administrator
Posts: 457


Code
MOD OPTIONS   
+ Podstawowe opcje:   
- Brak filmikуw startowych. ( tylko demo w menu siк wі№cza )   
- Kilka wizulanych poprawek.   
- Mуj theme elementуw menu.   
- Chat box na przycisku kamery + nieskoсczone pisanie.   
- { = \ wiкc moїesz uїywaж kolorуw. Na przykіad {c1shit.   
- Sfixowane \c, \b, \u.   
Teraz nie moїna ich uїywaж ( kopiowanie/zamazanie tekstu na czacie itd. ).   
- Bardzo dіugi tryb skupienia.   

+ Moje menu on/off z jedn№ zwykі№ opcj№ - "Stuffs On/Off":   
- Observ Mode on/off - wiadomo...   
- No Out Of Bounds on/off - gdy wі№czony: moїna wychodziж za teren i na wodк.   
- Blur on/off - gdy wі№czony: efekt rozmazania.   
- Chat on/off - moїna wyі№czyж czat. ( nie widzimy co inni pisz№. przydatne przy combosach )   
- Themes Menu - otwiera menu opcji czatu ( kolor, tekst itp. )   
- First Theme Text - tekst wyњwietlaj№cy siк przed wiadomoњci№ czata   
- Chat Message Color - kolor wiadomoњci czata   
- Second Theme Text - tekst wyњwietlaj№cy siк za wiadomoњci№ czata   
- Second Nick - nick zamiast naszego normalnego   
- 2nd Nick Mode on/off - wі№cza tryb pisania drugim nickiem   
- Taunts Menu - pozwala zmieniж taunty w trakcie gry + bardzo duїa iloњж moїliwych do wpisania znakуw w tauncie   

+ Moje wіasne komendy:   
#Host Commands:   
( jeїeli nie hostujesz, to kaїda prуba uїycia ktуrejњж komendy zwrуci specjaln№ informacjк, ktуra po 4 sekundach zniknie )   
- /game - start wybranej gry.   
- /end - zakoсcz grк. ( res )   
- /cls - czyszczenie czata.   
#Commands:   
- /s - ustaw restart.   
- /g - wykonaj restart.   
- /obs - opcje Observ Mode on/off.   
- /blur - opcje Blur on/off.   
- /nb - opcje No Out Of Bounds on/off.   
- /2n - opcje 2nd Nick Mode on/off.   
- /b - BMX.   
- /scr - zrуb screenshot'a ( zrzut ekranu ), ktуry siк zapisze do gіуwnego folderu THAW.   
- /quit - wyjdџ z server'a.   
- /exit - wyjdџ z gry. ( do pulpitu )   
- /help - wyњwietl komendy.   

+ Niespodzianka   
- W menu "Stuffs On/Off" ukryіem menu debugu:   
1) Restarts Menu - menu restartуw. ( gdy utkniesz w bugu :P )   
2) Cheats Menu - menu cheat'уw. ( tylko te najmniej szkodliwe xd )   
3) Debug Menu - menu debugu. ( jakieњ tam opcje )   
4) Test Menu - menu testowe thaw. ( kto tego nie zna? ^^ )   

+ Parkour Mode:   
# Po naciњniкciu "FLIP" podczas chodzenia, skejt "pozbywa siк deski". Nie jest to caіkowite "wyrzucenie deski",   
lecz deskorolka tylko znika i nie moїna robiж їadnych trickуw typu grab, flip, manual itd.   
Skejt nadal wygl№da jakby trzymaі deskк. ( W peіnym "wyrzuceniu deski", tylko my widzimy skejta, jakby byі   
bez deski, ale inni gracze na serwerze dalej widz№, jakbyњmy biegali z desk№, wiкc dla mnie to nie ma   
rуїnicy oraz znaczenia, czy dam peіne "wyrzucenie deski" czy tylko "pozbycie siк deski". )   

# Zamiast Back Tuck'a i Front Tuck'a jest dodany trik "High Jump!", ktуry zmienia tylko animacjк.   
Dodaje to troszkк realizmu, gdyї normalnie nie daіoby siк zrobiж Front Flip + Wallrun + Front Flip.   

# Podczas trybu parkour dostкpnych jest kilka trikуw:   
- 1-2-3-4 - REVERT + GRAB (w powietrzu)   
- 360 Varial - FLIP + GRIND (w powietrzu)   
- Aerial Flip - REVERT + GRAB (w powietrzu) (jeszcze niedokoсczony)   
- Back Flip - GRIND + REVERT (w powietrzu)   
- Bam Bend - GRAB + REVERT (w powietrzu)   
- Double Back Flip - Uїyty z wiкkszej wysokoњci Back Flip (w powietrzu)   
- Double Front Flip - Uїyty z wiкkszej wysokoњci Front Flip (w powietrzu)   
- Front Flip - REVERT + GRIND (w powietrzu)   
- Gymnast Plant - BERT + BERT (na ziemi)   
- Hand Walk - BERT + REVERT (na ziemi)   
- Hand Stand - REVERT + REVERT (na ziemi)   
- High Jump! - SKOK + SKOK   
- Jesus Jump - FLIP + REVERT (w powietrzu)   
- Kash - Gуra/Dуі/Lewo/Prawo + GRIND (w powietrzu)   
- Spin Jump - FLIP + GRAB (w powietrzu)   
- Zero Grav - REVERT + FLIP (w powietrzu)   

Aby wykonaж trik "(w powietrzu)" albo "(na ziemi)" naleїy podskoczyж lub staж na ziemi   
oraz wykonaж odpowiedni№ kombinacjк klawiszy.   
Aby mуc chodziж HandWalkiem, trzeba wykonaж kombinacjк Gуra/Dуі/Lewo/Prawo + GRAB i trzymaж, inaczej skejt   
zakoсczy уw trik.   

UWAGA! Aby wykonaж ktуryњ z trikуw od razu po skoku, naleїy nacisn№ж kombinacjк klawiszy tak,   
jak jest napisane! Np. Zero Grav - Skok, nastкpnie przyciskamy GRIND a pуџniej GRAB. Nie naciskamy wszystkiego razem!   
( Ustawianie kombinacji klawiszy w ten sposуb, daje mi moїliwoњж dodawania wiкcej trikуw na przyszіoњж. )


Download - thug2-modding.3dn.ru/download_mods/Parkour_Mod_OpenSpy.rar
Attachments: 4828208.jpg (328.5 Kb)
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: